Petek ToursPetek Tours
Forgot password?

Politika privatnosti

Politika privatnosti – Petek Tours – Putnička agencija d.o.o.

Petek Tours – Putnička agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu: Petek Tours) poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

 

Voditelj obrade osobnih podataka

Petek Tours (Vukovarska ulica 1, 10310 Ivanić-Grad) je voditelj obrade Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu istih. Prikupljanje i čuvanje osobnih podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Petek Tours je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.

Petek Tours – Putnička agencija d.o.o., Vukovarska ulica 1, 10310 Ivanić-Grad, Republika Hrvatska.

 

Primjena načela zaštite podataka

Petek Tours u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke: Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta. Uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava. Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba. Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni, a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe.

 

Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir:

(a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade;

(b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Petek Tours-a;

(c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe;

(d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike;

(e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.

Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom. Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.

Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.

Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

 

Predaja podataka trećim stranama

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici Petek Tours-a koji pružaju informatičke usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Petek Tours-om zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i Petek Tours zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

 

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjenje svrha prikupljanja. Podatke koje skupljamo od Vas su:

 

Podaci o putovanju

 • Datum putovanja od (datum dolaska)
 • Vrijeme putovanja od (vrijeme dolaska)
 • Datum putovanja do (predviđeni datum odlaska)
 • Vrijeme putovanja do (predviđeno vrijeme odlaska)
 • Vrsta putovanja (Autobusna tura, avionska tura, daleke destinacije)

 

 

Isprava o identitetu

 • Vrsta isprave
 • Broj isprave

 

Osobni podaci

 • Prezime
 • Ime
 • Spol

 

Prebivalište

 • Država
 • Grad

 

Rođenje

 • Država
 • Datum rođenja

 

Državljanstvo

 • Država

 

Organizacija dolaska

 • Organizacija dolaska

 

Vrsta usluge

 • Vrsta usluge

 

E-Mail (Opcionalno uz privolu)

 

Svrha prikupljanja osobnih podataka

 

Prikupljeni podaci služe isključivo za:

 1. Zadovoljavanje zakonske obveze

 

 1. Marketinške svrhe (Opcionalno uz privolu)
 • što učinkovitije odgovaranje na Vaš upit
 • ulazak u naš sustav nagradnih igara
 • promociju naših usluga (newsletter)
 • naše interne statističke obrade podataka
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala
 • u svako se doba možete odjaviti s naše mailing liste izričitom izjavom, nakon čega Petek Tours neće koristiti vaše podatke u svrhu promocije.

 

Petek Tours – Putnička agencija d.o.o. jamči da će sva društva koja su dio Petek Tours branda (Petek Tours – Putnička agencija, Hotel Sport, Izletište Petek) prikupljene podatke koristiti samo u navedene svrhe.

Petek Tours – Putnička agencija d.o.o. može koristiti anonimizirane podatke u statističke svrhe.

 

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:

 • zakonska,
 • ugovorna,
 • ključni interesi ispitanika,
 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili
 • privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

 

Mjesta prikupljanja podataka

Petek Tours prikuplja vaše podatke tijekom:

 • rezervacije putovanja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom pozivom u call centar)
 • prilikom ispunjavanja ugovora o putovanju – prijava na recepciji objekta, ispunjavanjem registracijske kartice
 • prijave na newsletter na Petek Tours internetskim stranicama
 • sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem anketnog obrasca
 • na mjestima pod sustavom videonadzora.

 

Vrijeme trajanja politike privatnosti

Podatke koje Petek Tours prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis. Podatke koje Petek Tours prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge. Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje Petek Tours prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina. Ostale podatke koje Petek Tours prikuplja temeljem izričite privole gosta (broj mobitela, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija destinacije) čuvat će u svojoj bazi gostiju 5 godina.

 

Prava ispitanika

Ispitaniku će, na njegov zahtjev, Petek Tours dati sljedeće informacije: identitet i kontaktne podatke voditelja obrade, kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, legitimne interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, prava vezana uz privole, potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila (smislene informacije o kojoj je svrsi obrade riječ te potencijalnim posljedicama i važnosti same obrade za ispitanika) te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Petek Tours osobne podatke obrađuje sukladno Uredbi, poštujući prava ispitanika koja su navedena u nastavku:

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Petek Tours je obvezan obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu, a legitimni razlozi za ostvarenje prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Petek Tours-a za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka;
 • osobni podaci su nezakonito obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze
 1. Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ima pravo znati sve o pristupu osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i sl.
 2. Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi od ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Petek Tours.
 3. Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Petek Tours-u u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.
 4. Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Petek Tours u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tome na www.azop.hr)

 

 1. Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, u slučaju kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati ostvarenje nekog od navedenih prava. Ispitaniku se na zahtjev pružaju informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i složenosti zahtjeva).

Na sve će se zahtjeve nastojati odgovoriti unutar jednog mjeseca, ako je to nužno, taj će se rok produljiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako Petek Tours ne postupi po zahtjevu ispitanika u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestit će ispitanika o razlozima nepostupanja. Razlozi za nepostupanje podrazumijevaju postojanje zakonitosti obrade koja Petek Tours onemogućava u postupanju. Dodatno, ispitanik ima pravo da se odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi koja na njega u znatnoj mjeri utječe, na njega ne odnosi , uključujući izradu profila, osim ako je ta odluka:

– potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Petek Tours-a.

– dopuštena zakonom

– temelji na izričitoj privoli ispitanika.

 

Zaštita osobnih podataka djece

Petek Tours ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 16 godina te ih neće ni na koji način rabiti niti će ih odati trećim stranama. Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja. Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja. Ne omogućujemo djeci da bez dozvole roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih se može stupiti s njima u kontakt, niti potičemo djecu da radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 16 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika te da upiše adresu e-pošte svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 16 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pisanim putem obavještavaju roditelji ili zastupnici. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili zastupnik uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, Petek Tours provodi zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

 

Sustav videonadzora

Petek Tours kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere.

Petek Tours svjesno je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti Petek Tours-a.

Videozapisi se redovito presnimavaju tako da se automatski brišu nakon najviše 30 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Petek Tours može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri Petek Tours-a registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

 

Postupanje po povredama osobnih podataka

Petek Tours kao voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi. U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Petek Tours kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

 

Procjena učinka na zaštitu podataka

Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Petek Tours kao voditelj obrade, prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike.

 

Petek Tours provodi procjenu učinka na zaštitu podataka u slučaju:

 • sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata u vezi s pojedincima koja se temelji na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, i na temelju koje se donose odluke koje proizvode pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili na sličan način značajno utječu na pojedinca;
 • opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. ili podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10. Uredbe;
 • sustavnog praćenja javno dostupnog područja u velikoj mjeri,
 • u drugim situacijama koje određuje nadležno nadzorno tijelo. Petek Tours osigurava adekvatnu uključenost službenika za zaštitu podataka u postupku procjene učinka. U skladu s odredbama Uredbe, po potrebi nakon postupka procjene učinka provest će se postupak prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.